Algemene voorwaarden van Florijnz Corporate Finance B.V.

 1.  Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
  1. Opdrachtnemer: Florijnz Corporate Finance B.V.. Florijnz Corporate Finance B.V. beschouwt, alle opdrachten aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  De werking van artikel 7:404 BW, dat voor de hiervoor genoemde situatie een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
  2. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
  3. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.
  4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

         (1) Het bedrag of de bedragen waarop de door Florijnz Corporate Finance B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat Florijnz Corporate Finance B.V. in verband met die verzekering draagt.

         Of (2)  Een bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht. Bij een Opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden  is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt  tot maximaal het honorarium dat voor, met de fouten verband houdende opdracht in de laatste 3 maanden voorafgaande  aan die fouten  aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

 1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Florijnz Corporate Finance B.V. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door Florijnz Corporate Finance B.V.  afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat Florijnz Corporate Finance B.V. in verband met die verzekering draagt.
  1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
  2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade,